Ana Sayfa
Fedek

FEDEK

AMAÇ VE FAALİYET ALANLARI

FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri (Bundan sonra FEF olarak anılacaktır) öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de FEF öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacaktır. FEDEK, FEF bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur.

FEDEK, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 1. FEF öğretim programlarını, kurumların başvurusu üzerine değerlendirmek, akredite etmek,
 2. Akreditasyon çalışmalarında görev alacak değerlendiricilerin seçimi ve eğitimini yürütmek,
   
 3. Program yöneticilerinin ve öğretim elemanlarının program değerlendirmesi konusunda bilgilendirilmesini ve eğitimini gerçekleştirmek,
 4. FEF programları paydaşlarının şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerini sürekli izleyerek, program değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesini, gerektiğinde değerlendirme ölçütlerinin ve süreçlerinin gözden geçirilmesini ve yenilenmesini sağlamak,
 5. Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, panel, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek ve bu kapsamdaki çalışmalara destek vermek,
 6. Eğitim, değerlendirme ve akreditasyon ile ilgili ulusal ve uluslararası dernekler, meslek örgütleri ve akreditasyon kuruluşlarıyla iletişim kurmak, işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek ve yardımlaşmak,
 7. Uluslararası karşılıklı ve çok taraflı tanınma anlaşmaları yapmak,
 8. İlgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak,
 9. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak,
 10. Gerekli olan her türlü bilgi, belge ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi ve internet sayfası oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, çalışma alanıyla ilgili basılı, görsel-işitsel materyal hazırlamak, yaymak ve yayınlamak,
 11. Her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemesini temin etmek,
 12. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda belirtilen usullere göre ve gerekli izinler alınmak koşuluyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurtiçinden ve yurtdışından bağış kabul etmek,
 13. İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek için iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek, veya benzer amaçlı işletmelere ortak olmak,
 14. Faaliyetler için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynî hak tesis etmek,
 15. Gerek görülmesi durumunda federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, mallarının bir kısmı ile vakıf birlikleri kurmak,
 16. Gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 17. Amaçlarıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle, vakıflarla, sendikalarla, birliklerle ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturur.

 

GENEL ÖLÇÜTLER

Ölçüt 1. ÖĞRENCILER
Ölçüt 2. PROGRAM ÖĞRETIM AMAÇLARI
Ölçüt 3. PROGRAM ÇIKTILARI
Ölçüt 4. ÖĞRETIM PLANI
Ölçüt 5. ÖĞRETIM KADROSU
Ölçüt 6. YÖNETIM YAPISI
Ölçüt 7. ALTYAPI
Ölçüt 8. KURUM DESTEĞI VE PARASAL KAYNAKLAR
Ölçüt 9. SÜREKLI İYİLEŞTİRME

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAM ÖLÇÜTLERİ

Bu program ölçütleri başlığında “Türk Dili ve Edebiyatı” nitelemesi bulunan programlar için geçerlidir. Mezunların, programın öngördüğü amaçlar doğrultusunda aşağıdaki alanlarda bilgi, beceri ve yetkinlik kazandığı kanıtlanmalıdır.

· Türk Dili ve Edebiyatının tarihî gelişimi ve güncel konumu hakkında bilgi sahibi olma; eski/yeni Türk Dili/Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı ve Çağdaş Türk Edebiyatı hakkında bilgi sahibi olma;

· Türk Dili ve Edebiyatının ürünlerini bilimsel ölçütler çerçevesinde anlama ve inceleme;

 · Türkçeyi güzel ve doğru bir şekilde kullanabilme; dil ve edebiyat bilgilerini kullanabilme becerisine sahip olma;

· Dil ve edebiyat problemlerinin çözümüne yönelik olarak disiplinler arası yaklaşıma sahip olma;

· Çağın getirdiği güncel dil ve edebiyat alanlarındaki problemlerin farkında olma;

· Temel dil ve edebiyat bilgilerini kavrama becerisini kazanmış ve alan bilgilerini eğitim öğretim amacına yönelik olarak kullanabilecek durumda olma;

· Diğer sosyal/insani bilimler (edebiyat, sanat tarihi, arkeoloji, hukuk, sosyoloji, felsefe) alanlarından faydalanabilme becerisine sahip olma;

FEDEK ÖĞRENME ÇIKTILARI

 I. Kendi programları ile ilgili alanlarında yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.

II. Alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

III. Bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları çağdaş yöntemlerle çözme becerisi

IV. Öğretim programlarında en az iki adet alan dışı ders almış olması.

V. Alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

VI. Alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi.

VII. Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

VIII. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.

IX. Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X. Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.

XI. Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.